Multilingual health je spletna stran projekta "Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem", ki poteka od julija 2016 do januarja 2018. Pri projektu sodelujejo Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Projekt sofinancira Evropska Unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za notranje zadeve.

V okviru projekta je:
- izšel Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih
- organizirano strokovno usposabljanje "Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji". - Prijava na usposabljanje

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

slovensko-angleško-francoski

Multilingual Aid for Better Communication in Healthcare.

Aide multilingue pour une meilleure communicacion dans les soins de santé.

slovensko-rusko-kitajski

Многоязычное руководство для лучшей коммуникации в системе здравоохранения.

医疗外语手册 为方便本国医疗工作者与外国人 进行基本医疗情境会话所编.

slovensko-arabsko-farsi

كتيب متعدد اللغات من أجل تواصل أفضل في القطاع الصحي

کتابچه راهنمای چند زبانه برای ارتباط آسانتر در امور بهداشت و درمان

slovensko-albanski


Fjalor shumëgjuhësh për komunikim më të lehtë në shëndetësi.

slovensko-rusko-ukrajinski

Многоязычное руководство для лучшей коммуникации в системе здравоохранения

Багатомовний посібник для полегшення спілкування у сфері охорони здоров’я


Obrazec zdravljenje, kontrola

slovensko-angleško-francoski

slovensko-rusko-kitajski

slovensko-arabsko-farsi

slovensko-albanski

slovensko-rusko-ukrajinski

Obrazec SARS COV2

slovensko-rusko-ukrajinski

Številne izkušnje migrantov/-k, beguncev/-k, turistov/-k, študentov/-k iz tujine kot tudi zaposlenih v slovenskih zdravstvenih ustanovah pričajo o težavah pri sporazumevanju z osebami, ki govorijo zdravstvenim delavcem nepoznane jezike. Med zdravstvenimi delavci/-kami in osebami, ki ne razumejo slovensko, tako nastajajo mnogi jezikovni in kulturni nesporazumi. Vse to prispeva k slabši dostopnosti zdravstvenih storitev, manj kakovostni zdravstveni obravnavi, predstavlja tveganje za varnost pacientov/-k ter zbuja občutek nezadovoljstva pri vseh, ki so udeleženi pri zdravstveni oskrbi.

Dobro sporazumevanje med pacienti/-kami in zdravstvenimi delavci/-kami je osnova za uspešno zdravljenje in preprečevanje bolezni, zato smo oblikovali 8-jezični priročnik, ki je namenjen sporazumevanju pri manj zapletenih zdravstvenih težavah. Priročnik obsega najpogosteje uporabljena vprašanja in odgovore, ki se pojavljajo pri običajnem poteku obravnave.

Priročnik je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam vseh profilov, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji.
V želji, da bi bil priročnik uporaben za kar največ uporabnikov/-ic, smo pri izboru jezikov dali prednost tistim, ki na določenem območju delujejo kot splošno sporazumevalni jezik ali lingua franca: to so angleščina (svetovna lingua franca), arabščina (uradni jezik v vseh državah Arabske lige, govorijo ga na celotnem področju Sahare), francoščina (lingua franca v severni Afriki), ruščina (lingua franca v državah, ki so pripadale Sovjetski zvezi oz. so bile pod njenim vplivom), mandarinščina (sporazumevalni jezik na večjem delu ozemlja Kitajske), farsi (lingua franca v Iranu, Afganistanu in Tadžikistanu, razumejo ga tudi v jugozahodnem Pakistanu). Tem jezikom smo dodali še albanščino, ki se zarisuje kot največji jezikovni problem pri komunikaciji zdravstvenega osebja z uporabniki/-cami zdravstvenih ustanov v Sloveniji. K posameznim izrazom v knjižni albanščini smo dodali izraze v severnem narečju Kosova, da bo priročnik za številne osebe, ki ne razumejo knjižne albanščine, bolj razumljiv.
Vsebino priročnika je zasnovala skupina strokovnjakinj iz različnih članic Univerze v Ljubljani (Filozofske fakultete, Medicinske fakultete, Zdravstvene fakultete), in sicer doc. dr. Nataša Hirci, asist. Vesna Homar, dr. med., Simona Jazbinšek, univ. dipl. etn. in kult. antr., mag, ekon., red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, Tanja Korošec, univ. dipl. sociolog, dipl. m. s., doc. dr. Uršula Lipovec Čebron, doc. dr. Tamara Mikolič Južnič, mag. Marija Milavec Kapun, Sara Pistotnik, dipl. etnol. in kult. antr., izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., doc. dr. Erika Zelko, dr. med.

Pri prevajanju v posamezen jezik sta sodelovala zdravnik/-ica ter migrant/-ka, za katerega je to materni jezik. Pomembno se nam je namreč zdelo, da je jezik v priročniku na eni strani strokoven, na drugi pa dovolj razumljiv za uporabnika/-ico. Prevode in strokovne jezikovne preglede so opravili:

- angleščina: doc. dr. Nataša Hirci, red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, doc. dr. Tamara Mikolič Južnič (prevod); doc. dr. Tamara Mikolič Južnič in mag. David Brown (strokovni jezikovni pregled),

- francoščina: doc. dr. Sonia Vaupot (prevod); Houria Mouas, dr. med., spec. inter. med. (strokovni jezikovni pregled),

- arabščina: Hakim Asanabla (prevod); doc. dr. Raja Gošnak Dahmane, dr. med. (strokovni jezikovni pregled),

- farsi: Nader Beshkoueideh, dr. med., spec. kir. (prevod); Ahmad Ahmadi (strokovni jezikovni pregled),

- kitajščina: mag. Sun Beibei, mag. Wu Dandan, Tjaša Vilotič, prof. geog. in univ. dipl. sin. (prevod); dr. Martina Bofulin in Qichao Chen (strokovni jezikovni pregled),

- ruščina: Aigul Hakimova (prevod); Maria Syrochkina, dr. med. (strokovni jezikovni pregled),

- albanščina: Shpresa Pula, dr. med., spec. ped. (prevod); Vera Haliti (strokovni jezikovni pregled),

- slovenščina: Gašper Malej, dipl. prim. knjiž., doc. dr. Nataša Hirci, doc. dr. Tamara Mikolič Južnič, dr. Marko Pokorn, dr. med. (strokovni jezikovni pregled).

Priročnik sta oblikovali Irena Gubanc, univ. dipl. oblik. viz. kom. in Mateja Škofič, mag. graf. inž.

Usposabljanja za zdravstvene delavce

Usposabljanje "Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji" traja 7 ur in poteka brez kotizacije v različnih krajih Slovenije od marca do novembra 2017.

Na usposabljanju sodeluje interdisciplinarna skupina strokovnjakov/-kinj, ki se že vrsto let ukvarjajo s tem področjem. V prvem delu so prek interaktivnih predavanj pojasnjeni osnovni koncepti, posredovane ključne informacije in predstavljeni mednarodno uveljavljeni pristopi za delo s tujejezičnimi uporabniki/-cami zdravstvenih storitev. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi Večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu, ki ga prejme vsak udeleženec/-ka usposabljanja. V drugem delu pa udeleženci/-ke v delavnicah na konkretnih primerih razvijajo različne veščine za kakovostno zdravstveno obravnavo tujejezičnih oseb.


Sodobni trendi preseljevanja predstavljajo pomemben izziv za celotno družbo. Tako kot druge strokovne službe tudi zdravstvene službe v Sloveniji niso bile deležne usposabljanja o ustrezni obravnavi oseb iz drugih okolij, obenem pa do sedaj ni bilo poskrbljeno za kakovostno podporo zdravstvenih delavcev/-k pri obravnavi tujejezičnih oseb (z zagotavljanjem zadostnega števila tolmačev/-k in medkulturnih mediatorjev/-k ter razvojem orodij za uspešno komuniciranje z njimi).

Posledično se med zdravstvenimi delavci/-kami ter osebami iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij pojavljajo kulturni in jezikovni nesporazumi, ki ustvarjajo številne ovire za dostop do zdravstvene oskrbe.

Sedanja situacija zahteva, da zdravstveno osebje vseh profilov in stopenj izobrazbe prisotnost večjega števila oseb iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij ne razume kot začasno, izredno stanje. Tako kot druge strokovne službe imajo tudi zaposleni/-e v zdravstvenih službah pravico in dolžnost, da se usposobijo za zagotavljanje čimbolj kakovostne in varne zdravstvene oskrbe tem osebam.
Program usposabljanja je dostopen na povezavi.
Seznam uposabljanj je dostopen na povezavi.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za notranje zadeve.